Magazine

የስኬት ጉዞ-መፅሀፍ ሰሞኑን ለንባብ ቀርቧል

የስኬት ጉዞ-መፅሀፍ ሰሞኑን ለንባብ ቀርቧል

በጆን ማክስዌል “The success Journey” በሚል ርዕስ የተፃፈው መፅሀፍ በኢ/ር ኢዮብ ብርሃኑ “የስኬት ጉዞ” ተብሎ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ሰሞኑን ለንባብ ቀርቧል፡፡ ስለስኬት መንገዶች መድረሻ፣ ስለ ትክክለኛ የስኬት ምስል፣ ስለ ሀብት፣ ስለስኬትና ስለተሳሳተ ልማዳዊ የስኬት አስተሳሰብ የሚተነትን ነው:: መፅሀፉ 152 ገፆች ያሉት ሲሆን ዋጋው ደግሞ42.60 ብር መሆኑን ታውቆዋል::